Algemene Voorwaarden van Bouwmeesters B.V.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Bouwmeesters B.V. en de opdrachtgever.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door Bouwmeesters B.V.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van Bouwmeesters B.V. zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

3.2. De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de offerte schriftelijk of elektronisch aanvaardt.

3.3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

4. Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

5. Uitvoering van de Werkzaamheden

5.1. Bouwmeesters B.V. zal de werkzaamheden naar beste kunnen en in overeenstemming met de overeenkomst uitvoeren.

5.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Bouwmeesters B.V. tijdig kan beschikken over alle noodzakelijke gegevens en faciliteiten voor de uitvoering van de werkzaamheden.

5.3. Bouwmeesters B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

6. Meer- en Minderwerk

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat meerwerk noodzakelijk is, zal Bouwmeesters B.V. de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over de financiële consequenties.

6.2. Meerwerk wordt separaat in rekening gebracht.

6.3. Minderwerk wordt verrekend tegen de afgesproken tarieven.

7. Oplevering en Goedkeuring

7.1. Bouwmeesters B.V. stelt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de datum waarop de werkzaamheden zijn voltooid (oplevering).

7.2. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering schriftelijk aan Bouwmeesters B.V. kenbaar te maken of hij de werkzaamheden al dan niet goedkeurt.

7.3. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, worden de werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd.

8. Aansprakelijkheid en Garantie

8.1. Bouwmeesters B.V. is aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

8.2. Bouwmeesters B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

8.3. De aansprakelijkheid van Bouwmeesters B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bouwmeesters B.V. wordt uitbetaald.

8.4. Bouwmeesters B.V. geeft een garantie van [x] maanden op de uitgevoerde werkzaamheden, te rekenen vanaf de datum van oplevering.

9. Overmacht

9.1. Bouwmeesters B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.

9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bouwmeesters B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

10. Beëindiging van de Overeenkomst

10.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

10.2. In geval van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst blijven de reeds door Bouwmeesters B.V. verrichte werkzaamheden en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen in stand.

11. Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Bouwmeesters B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bouwmeesters B.V. is gevestigd.

12. Slotbepalingen

12.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

12.2. Bouwmeesters B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Contactgegevens:

Bouwmeesters B.V.

Adres: Stammerhove 3, 1112 VA Diemen

KvK-nummer: 67775454

Telefoonnummer: 020 214 89 37

E-mailadres: info@bouwmeestersbv.nl